Zlepšení těchto procesů má totiž bezprostřední dopad na kvalitu a produktivitu IT oddělení. Jednotlivé pracovní toky jsou uživatelsky nastaveny tak, aby řešení podporovalo IT procesy v té podobě, v jaké je chce mít Organizace. Případné pozdější změny jsou realizovatelné rychle a uživatelským způsobem bez toho, že by se jednalo o dodavatelský zásah.

 

 

Analýza rizik bezpečnosti Organizace

Analýza rizik se zpracovává k určení hrozeb, zranitelnosti Organizace a určení míry rizik. Konkrétní obsah analýzy závisí na použité normě či nástroji (např. CRAMM). Analýza zpravidla obsahuje ocenění aktiv Organizace, určení hrozeb a zranitelnosti Organizace , stanovení míry rizik, identifikace existujících opatření a návrh opatření k pokrytí (minimalizaci) hrozeb. Jako výstup předkládáme samotný dokument „Analýza rizik“.

 

 

Analýza informačních systémů

V rámci této analýzy nasazujeme systém, který je v souladu s metodikou ITIL především z důvodu posouzení a optimalizace prostředí a procesů Organizace.

 

Hlavním přínosem analýzy informačního systému jsou :

· odhalení možných míst bezpečnostního průlomu

· prozkoumání úzkých hrdel na úrovni výkonu

· prozkoumání úzkých hrdel na úrovni kvality a způsobilosti zpracování

 

Je vhodné vycházet z níže uvedených popisů mezinárodních metodik, které mají obecný charakter a které obvykle slouží jako základ pro vznik specifických metodik. Příklady takových metodik jsou :

· metodika ITIL

· metodika ISACACOBIT (Control Objectives for Information and related Technology)

· metodika INTOSAI – IS (Tnternational Organization OF Supreme Audit Institutions Information Systems)

 

Na základě zjištěných skutečností analýzou můžeme celý stav optimalizovat a tím minimalizovat náklady na úrovni lidského času na správu ve všech výše popsaných oblastech.

Analytická činnost

Konzultace v oblasti řízení ICT

PRAGER HANDELS - UND CONSULT HAUS akciová společnost

 

Analýza procesů v oblasti ITC

Při analýze procesů uplatňujeme metodiku ITIL, která umožňuje definování základních IS/IT procesů, jejich náležitostí, vazeb, úrovní vyspělosti atd. a tím umožňuje celkovou optimalizaci ICT Organizace.

 

Z hlediska posloupnosti zavedení vyplývá, že nejrychlejších výsledků se dosahuje v procesech :

· Řízení změn (Change Management)

· Správa událostí (Incident Management)

· Řízení zavádění nových funkcí (Release Management)